Publikacja formularza

Start  Poprzedni  Dalej

Utworzony i zatwierdzony formularz można opublikować. Operacja ta jest dostępna jedynie na poziomie, gdzie formularz ten został przygotowany.

 

Uwaga! Za pomocą samouczka możemy obejrzeć film, prezentujący proces publikacji formularza - Samouczek.

 

Aby dokonać publikacji, na liście wskazujemy formularz i wybieramy operację Publikacja formularza:

 

j_publikacja

Pojawi się okno "Publikacja formularza".

spr_j_publ_form

W oknie tym podajemy Termin zbierania sprawozdań wykonywanych na podstawie publikowanego formularza oraz okres sprawozdawczy. Okres sprawozdawczy określany jest na podstawie cyklu zbierania formularza, wskazanego podczas tworzenia definicji formularza.

Dla poszczególnych cyklów formularza pojawią się następujące pola:

miesięcznego - Rok i Miesiąc;

kwartalny - Rok i Kwartał;

półrocznego - Rok i Półrocze;

rocznego - Rok;

nieregularnego - Okres sprawozdawczy od i Okres sprawozdawczy do.

Domyślnie podpowiadany jest aktualnie trwający okres sprawozdawczy.

Uwaga! Formularz sprawozdania uzupełniany będzie tylko przez te jednostki, które:
- dla formularza o cyklu regularnym (rok, półrocze, kwartał, miesiąc) działały w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, za jaki publikowany jest formularz;
- dla formularza o cyklu nieregularnym działały w dniu, na jaki wyznaczony został termin zbierania sprawozdania.

Jeżeli dla publikowanego formularza zostały zdefiniowane objaśnienia, to przez zaznaczenie opcji przy polu Objaśnienia decydujemy, że zdefiniowane objaśnienia mają zostać opublikowane wraz z formularzem.

Uwaga! W przypadku, gdy objaśnienia dla formularza zostały zdefiniowane, to opcja "Objaśnienia" jest aktywna i domyślnie zaznaczona.

Publikacja treści objaśnień oznacza, że objaśnienia przypisane będą do konkretnej publikacji formularza. Oznacza to, że po opublikowaniu objaśnień dla danej publikacji zmiana zawartości treści objaśnień na poziomie formularza nie będzie już miała wpływu na objaśnienia dla tej publikacji. Wówczas, aby zmienić treść opublikowanych objaśnień, należy wykonać ich aktualizację. W ramach aktualizacji treści objaśnień możemy zmodyfikować opublikowane objaśnienia lub dodać do publikacji formularza nowe objaśnienia, jeśli w danej publikacji nie było objaśnień. Szczegółowy opis aktualizacji treści objaśnień znajduje się w rozdziale Aktualizacja treści objaśnień.

Jeżeli nie chcemy publikować objaśnień, pozastawiamy tę opcję nie zaznaczoną, wówczas objaśnienia nie będą dostępne dla tej publikacji.

Za pomocą ikony Modyfikacja lub Podgląd możemy zmodyfikować (zdefiniować jeśli jej wcześniej nie było) lub podglądnąć treść objaśnień. Przeglądanie i modyfikacja objaśnień dotyczy aktualnych objaśnień dla formularza (wprowadzone tu zmiany zapisywane są jako zmiany objaśnień formularza). Sposób modyfikacji (formatowania) treści objaśnień jest analogiczny jak w przypadku definiowania treści objaśnień na etapie tworzenia formularza i został opisany w rozdziale Tworzenie formularza.

Uwaga! Modyfikacja treści objaśnień jest możliwa dla użytkownika, który posiada uprawnienie do definiowania objaśnień dla formularzy.

Uwaga! Opcja "Objaśnienia" będzie odznaczona i zablokowana, jeżeli dla formularza nie zdefiniowano objaśnień. Opcja ta zostanie odblokowana, jeżeli zdefiniujemy objaśnienia dla formularza, używając ikony "Modyfikacja". Opcja "Objaśnienia" zostanie odznaczona i zablokowana, jeżeli usuniemy zawartość zdefiniowanych objaśnień dla formularza.

Uwaga! Jeżeli użytkownik zmieni objaśnienia formularza, korzystając z ikony "Modyfikacja", a następnie opuści okno "Publikacja formularza", wybierając ikonę "Anuluj" (bez zapisania danych), to treść objaśnień dla formularza pozostanie zmieniona.

W polu Informacje dla województw o trybie zbierania wprowadzamy odpowiednią informację dla województw o trybie zbierania sprawozdań.

W sekcji Lista województw, które zbierają sprawozdania i Lista poziomów jednostek, które zbierają sprawozdania możemy zobaczyć województwa i typy jednostek, które zbierają sprawozdania, zgodne z danymi zawartymi w formularzu.

Uwaga! Pole "Informacje dla województw o trybie zbierania" i sekcja "Lista województw, które zbierają sprawozdania" dostępne są tylko dla użytkowników MPiPS.

W sekcji Parametry formularza możemy zobaczyć podstawowe dane formularza. Za pomocą ikony j_lupka, znajdującej się obok pola Symbol, możemy przeglądać szczegółowe dane formularza.

W sekcji Jednostki objęte publikacją za pomocą ikony Dodaj z "Listy jednostek" możemy wskazać jednostki, które mają być objęte publikacją.

Uwaga! Na liście będą widoczne tylko te jednostki, które są otwarte we wskazanym okresie sprawozdawczym lub terminie zbierania.

Tylko wskazane tu jednostki będą uczestniczyć w procesie sprawozdawczym. Jeśli w sekcji tej nie dodamy żadnych jednostek, wówczas publikacją zostaną objęte wszystkie jednostki według ścieżki sprawozdawczej formularza.

Formularz zostanie opublikowany po wybraniu ikony Akceptuj.

 

Uwaga! Nie można opublikować formularza, jeżeli dla słownika, wskazanego jako zakres wartości możliwych do wybrania w komórce sprawozdania, brak jest elementów, obowiązujących w okresie, za jaki następuje publikacja formularza.

 

Uwaga! Nie można opublikować formularza, jeżeli:

- komórki publikowanego formularza i/lub jego reguły odwołują się do formularzy, które nie zostały jeszcze opublikowane w okresach, do których następuje odwołanie. W takiej sytuacji przed publikacją formularza, należy wykonać publikacje formularzy, do których odwołują się komórki i reguły publikowanego formularza, lub usunąć te odwołania.

- komórki publikowanego formularza i/lub jego reguły odwołują się do nieistniejących i/lub niedozwolonych (których typ danych jest różny od liczbowego) komórek formularzy. W takiej sytuacji przed publikacją formularza należy poprawić lub usunąć odwołania do tych komórek.

- komórki publikowanego formularza i/lub jego reguły odwołują się do komórek innych formularzy z użyciem kroku cyklu, a publikowany formularz posiada nieregularny cykl. W takiej sytuacji przed publikacją formularza należy usunąć odwołania z krokiem cyklu do komórek innych formularzy.

Aby zobaczyć pełną listę komórek oraz reguł, odwołujących się do nieopublikowanych formularzy lub do nieistniejących i/lub niedozwolonych komórek lub zawierających odwołania z krokiem cyklu, w komunikacie, informującym o tym fakcie, klikamy na link Kliknij tutaj. Po kliknięciu na link wyświetli się lista reguł i/lub lista komórek zasilanych, odwołujących się do nieopublikowanych formularzy lub odwołujących się do nieistniejących i/lub niedozwolonych komórek lub zawierających odwołania z krokiem cyklu, które możemy przeglądać, modyfikować lub usunąć.

Jeżeli wszystkie komórki zasilane i reguły zostaną poprawione, to kontynuacja publikacji formularza będzie możliwa.

Uwaga! Jeżeli w formularzu, dla którego zostały już utworzone reguły, wprowadzimy zmiany, to wówczas niektóre z reguł mogą być niepoprawne merytorycznie. Wówczas podczas próby publikacji takiego formularza, pojawi się komunikat, informujący o tym fakcie. Aby zobaczyć listę reguł mogących utracić swoje znaczenie po zmianach w formularzu, w komunikacie tym klikamy na link Kliknij tutaj. Po kliknięciu na link wyświetli się lista nieaktualnych reguł, które możemy przeglądać, modyfikować lub usunąć. Jeżeli uważamy, że reguły są poprawne, możemy kontynuować publikację formularza.

Jeżeli wcześniej zdefiniowaliśmy reguły dla tego formularza, to wraz z jego publikacją zostanie wygenerowany zestaw reguł sprawdzających sprawozdania. Równocześnie do wszystkich jednostek, które mają uczestniczyć w zbieraniu sprawozdań, zostaje wysłany komunikat, zawierający symbol formularza i termin, do którego sprawozdania należy dostarczyć. Dodatkowo do użytkowników wysyłana jest zawartość pola Informacje dla województw o trybie zbierania.

 

Uwaga! Po opublikowaniu formularza możemy modyfikować niektóre dane formularza.

 

Uwaga! Formularz można wielokrotnie publikować. Przy kolejnej publikacji formularza okres sprawozdawczy nie może się pokrywać z okresem innej publikacji. Wielokrotna publikacja jest możliwa dla formularzy utworzonych po pierwszym kwartale 2010 roku.

 

Uwaga! Formularz, dla którego wycofaliśmy publikację, możemy ponownie opublikować za ten sam okres sprawozdawczy (z tym samym terminem zbierania). Szczegółowy opis wykonania ponownej publikacji znajduje się w rozdziale "Ponowna publikacja formularza".